Kværndrup Husflid stiftet d. 24 marts 1894

I begyndelsen af 1800-tallet, hvor det danske samfund forandrede sig, vandt ordet husflid frem som samlet begreb for mændenes arbejde i huggehuset og kvindernes arbejde ved væv og rok.

Interessen for unge menneskers opdragelse og dannelse voksede og husflid vandt indpas. Ved at beskæftige landbo-ungdommen med husflid, set som praktiske gør-det selv-aktiviteter, havde de unge noget at samles om i deres sparsomme fritid. De fik gennem husfliden tillid til egne kræfter og evner, samtidig med at de skabte en række ting til deres kommende hjem. Det var dyder, som gavnede samfundet.

 "Husflid svækker forlystelsessyge og dørskhed, fremavler sparsommelighed, nøjsomhed og arbejdsomhed."

Rundt om i landet opstod der husflidsskoler. I Kværndrup blev foreningen stiftet d. 24. marts i 1894, og det første hold begyndte d. 8. november 1894, med frivillig under-viser Mads Nielsen fra Sandager mark.

"På Foranledning af Kværndrup Foredragsforening holdt Husflidskonsulent Erikson fra Kolding d. 17. Marts 1894 et Foredrag i Kværndrup Forsamlingshus om Husflidssagen. Efter Foredraget enedes nogle af de tilstedeværende om at forsøge oprettet en Husflidsforening for Kværndrup Sogn og i den Hensigt istedsættes der skriftlige Indbydelser til Sognets Beboere om at slutte sig til en sådan, foreløbig ved at tegne sig på de ombårne Lister og derefter Møde i Kværndrup Skole den 24. Marts, for endelig at danne Foreningen. Mødet var så talrigt, at Foreningen blev stiftet og Love vedtaget foreløbigt i den Skikkelse, hvori de vare modtog fra dansk Husflidsselskab. Det årlige Bidrag blev fastlåst til mindst 25 Øre for at være medlem. Bestyrelsesmedlemmernes Antal fastsættes til 7" Sådan siger i Kværndrup Husflidsselskabs første referat. Dem som blev valgt til den første bestyrelse var:

Dyrelæge   P. Jensen                                       Kværndrup

Lærer         Fausing                                         Kværndrup

Gdjr           Jens Kristiansen                             Kværndrup Vænge      

Gdjr           Hendrik N. Nordtorp,                      Trunderup

Gdjr           Hans Lundsgaard                           Trunderup

Tys. Hans Rasmussen Egeskov

Snedker     J. Mortensen                                   Trunderup

 

 Den 6. April 1894 siger der:

"Der skulde vælges en Mand til at tage hen på et Husflidskursus for at uddannes til Lærer i den Husflidsskole, man agtede ad oprette til næste Vinter. Hertil valgte Styrelsen Husamand og Træskomager Mads Nielsen på Sandager Mark"

 

Der var meget der skulle falde på plads inden skolen kunne starte, bl.a. at finde passende lokale, købes værktøj, tegne medlemmer og opkræve årsbidrag.

 

19. oktober 1894 " Det meddeltes at Præstegårdens Sal måtte benyttes til Husflidsskole på Betingelse af, at den ved et Tæppe deles i to Rum, således at Værktøjet kunde bringes bag dette når Skolen ikke er i Virksomhed."

"Betaling sættes til 50 Øre månedlig for hver Deltager for 2 Aftener om Ugen"

"De Karle mfl. Der har givet bidrag ved Foreningens Oprettelse har fortrinsvis Ret til at indtræde i Skolen som elever."

"Bestyrelsen skaffer materiale til Skolens Forbrug. Det overlades Eleverne til alm. Handelspris og uddeles af Læreren, der modtager Betalingen."

 

Det fremkommer i et referat fra møde den 6. april 1895 at der har været undervist 3 aftener om ugen, to hold drenge, som hver har fået 1 aftens undervisning og 2 hold karle, som har fået hver 2 aftener om ugen. "Regnskabet viste en Indtægt af 192 kr. 80 Øre i rede Penge og dertil forskjellige Gaver i Værktøjer, Lokale m.m. der ikke er kapitaliseret." Drengene betaler 25 øre pr. undervisningen.

"Medlemsantallet har i det forløbne Aar udgjort 132"

 

"Foreningen har imidleretid en Gjæld på Værktøj og Inventarisgjenstande til ca. 105 kr."

 

Om foråret 1895 bliver der holdt den første udstilling i Kværndrup Forsamlingshus, hvor, som det siger i en opfordring der blev sendt rundt, alle blev opfordret til at deltage i, unge som gamle, mænd som kvinder og om man var medlem af husflidsforeningen eller ej. Kvinder gik ikke på Husflidsskolen.

 

Udstillinger blev holdt nærmest hvert forår, oftest, især i starten, med præmieuddeling, både til mandlige og kvindelige udstillere men senere kun "flidspræmiere/opmuntringspræmie" til drengene, gerne i form af et lille værktøj.

Der blev solgt adgang til udstillingerne, der blev holdt foredrag, amerikansk lotteri og tombola med bortlodning af diverse, gode, præmierer. Der var fællesspisning af medbragt mad, evt. opført et lille lystspil og aftenen sluttede så med nogle timers dans, ofte gav udstillingerne overskud til foreningens kassebeholdning, som ellers var meget lille.

 

Foredrag blev der også holdt til Generalforsamlingerne, eller som der siger i referat fra møde d. 26. april 1901: "Da der ikke var bleven Lejlighed til at afholde Generalforsamling (ingen Foredrag) ansås det for unyttigt at prøve på at afholde den, da der i den Anledning alene næppe ville møde nogen" Så det med at der er svært at få folk til at deltage i Generalforsamlinger er ikke noget nyt fænomen. I Kværndrup var der, som før nævnt, en foredragsforening og det ser ud til at husflidsforeningens bestyrelse, har brugt lejligheden og holdt generalforsamlinger efter foredrag som foredragsforeningen har arrangeret.

 

Skolen startede, som før sagt, i Præstegårdens Sal. Men hurtigt opstår der behov for større og mere anvendeligt lokale. Der forhandles om muligheder. Den 29. marts 1897 bliver der noteret:" Der er overvejende Sandsynlighed for, at Greve Ahlef. L. Bille vil overlade Foreningen en Del af den gamle Gymnastikplads frit til Byggeplads"

"Det vedtoges nu yderligere at søge at få tegnet flere Lån"

 

På generalforsamlingen d. 23. april 1897 opstod der en stor uenighed om valg af byggeplads til skolen, der var valg i mellem en plads i Trunderup og den før nævnte plads på den gamle Gymnastikplads i Kværndrup. Forhandlingerne trak længe ud, og da der skulle foretages bestyrelsesvalg, viste forsamlingen sin interesse ved at udvandre af salen.

 

D. 15. August 1897 var efter Aftale en del af Bestyrelsen samlede på Gymnastikpladsen ”for at indvie Byggepladsen. Greven havde velvilligt tilbudt foreningen at bygge hvor de ville på Pladsen og at Huset måtte blive liggende på Grunden uden Afgift så længe det benyttes som Husflidsskole hvorom der udfærdiges skriftlig Overenskomst.”

 

I november 1897 bliver der åbnet en husflidsskole i Trunderup forsamlingshus og i nov. 98 flytter Trunderupafdelingen til Friskolens gamle lokale. Efteråret 1899 noteres: ”Der påbegyndes ikke i År nogen Husflidsundervisning i Trunderup på Grund af Vanskelighederne med at skaffe et passende Lokale og fordi der i fjor mødte for få Elever der; og endelig fordi nogle medlemmer holdt deres Bidrag tilbage, da de anså det for unødvendigt at anvende Foreningens Penge på to skoler, hvor en formentlig var tilstrækkelig.

 

9. april 1900 ”Det vedtoges at udbetale forhenv. Mejeribestyrer P. Madsen i Kværndrup, da han må flytte herfra og til Strandby, det af hans ydede Lån til Husflidsskolens Opførelse 10 Kr.”

 

Den 8. marts 1916 ”var Husflidsforeningens bestyrelse samlet for at forhandle med Sogneraadet om Husflidsskolens flytning da den laa i veien for den nye Skole. Det blev da bestemt at sammenkalde dem der havde givet Rentefri Laan til Skolen for at høre deres mening om den skulde flyttes et andet Sted hen eller den skulde nedlægges”

 

”Den 16. Marts 1916 Samledes man da i Forsamlingshuset, der vedtoges det at Sogneraadet skulde sørge for at faa den flyttet.”

 

”Ved et møde der afholdtes i September 1924 i andelsbankens venteværelse, vedtoges det at gøre forsøg på, at få husflidsskolen sat i gang, den havde været ude af virksomhed i flere år, dels på grund af krigen og dels ombygning af lokale”

 

Året 1927 låner husflidsforeningen 500 kr. i Andelskassen med 5% renter som ”til enhver tid kan ændres af Andelskassen” ”Til sikkerhed for promte og skadesløs Betaling af Hovedstol, Renter, derunder Morarenter, og alle Omkostninger, saaledes ogsaa Inkassationsomkostninger og Sagføresalør a) indestaar som Kautionister og Selvskyldnere, én for alle og alle for én, og i det vi ligeledes forpligter vores Arvinger in solidum medundertegnede” hele bestyrelsen skriver under.

 

23. okt. 1935” I) Paa grund af at Tilslutningen til Husflidsundervisningen i Aar er saa stor, vedtages det at give Husflidslæreren 50 Kroner ekstra for at have Undervisning 6 Aftener om Ugen for Voksne”

 

Generalforsamling 21.10.1957

”Af Formandens Beretning, fremgik det, at Aaret var gaaet godt, dog med lidt mindre Elevtal end sædvanlig, paa Grund af Lokalets flytning til Egeskov”

 26.10.1959 "Husflidslokalet er nu flyttet til den gamle forskole i Kværndrup, hvor vi har fået hele den inderste Del af Skolen til Raadighed, der venter Foreningen nu at få et fast blivende sted." Skolen var i dette lokale, indtil huset blev solgt. Derefter var Husflidsskolen på Ahornvænget i Fjellerup nogle år og fra året 2009 i Espe, hvor foreningen lejer sig ind hos Espe husflidsforening.

 I referatet fra generalforsamlingen 21.10. 1962  bliver, som første gang, nævnt at der har været kvindelige elever på skolen, 13 piger og 4 kvinder.

 Til generalforsamlingen 1981 er den første kvinde valgt til bestyrelsen: Edith Møberg